logo_lt_1   logo_rl_1
 

blr \ rusлоготип

логотип
  mininav  
поиск

   

 
 
logo_lb_1
 
logo_rb_1
dot
left_shapka
ученица приветствие rihtg_shapka
главная новости база уо гостевая ссылки контакты
 
logo_lt_1   rt
 
авторизация
Имя    
   
Пароль    
 
   
регистрация на сайте
   Нормативная база
   Внутришкольный контроль
   Учебно-методическое обеспечение
   Педмастерская
   Заместителю директора
   Библиотека учителя
   Консультации
   Повышение квалификации
   Родителям

Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Сайт Министерства образования Республики Беларусь

   
 

КОНКУРСЫ ДЛЯ УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

 
«Инфомышка» игра-конкурс по информатике
для учащихся 3-9 классов

О конкурсе

Игра-конкурс «Инфомышка» проводится с целью развития и поддержки интереса школьников к изучению информатики.
Впервые конкурс был организован (экспериментально) в мае 2008 года. Проводится он по правилам популярного у школьников международного математического конкурса «Кенгуру».
В отличие от олимпиад участниками конкурса «Инфомышка» могут быть все желающие 3-9 классов. Конкурс не предполагает предварительного отбора и последующего отсева участников.
Конкурс проводится в школах, лицеях, гимназиях, где обучаются участники, в один и тот же день, в одно и то же время. Работа непосредственно над заданием продолжается ровно 1 час 15 минут. Во время выполнения задания участникам запрещается пользоваться компьютерами, калькуляторами, справочной литературой, учебниками, конспектами и т.д. Каждый участник выполняет задание самостоятельно.
Участникам конкурса предлагается задание из 30 вопросов. Каждый вопрос содержит 5 вариантов ответа, среди которых только один правильный.
На старте каждый участник получает 30 баллов.
За каждый правильный ответ в зависимости от группы сложности вопроса участнику начисляются 3, 4 или 5 баллов. За каждый неправильный ответ вычитаются соответственно 3/4, 1 или 5/4 балла. За отсутствие ответа баллы не начисляются и не вычитаются. Сложность вопросов определяется по числу участников, ответивших на них правильно. 10 наиболее лёгких вопросов оцениваются по 3 балла, 10 наиболее трудных вопросов оцениваются по 5 баллов, остальные 10 вопросов оцениваются по 4 балла. Победители конкурса определяются по наибольшему числу набранных баллов.
Максимальное количество баллов, которое может набрать участник – 150.
В конкурсе нет проигравших. Независимо от результата каждый участник получает приз «для всех». Предусматривается дополнительное поощрение участников, показавших лучшие результаты в своих районах (городах), областях и стране.
Итоговые протоколы и призы вручаются участникам конкурса через районные (городские) и школьные оргкомитеты через 2-3 месяца после даты проведения конкурса.
Итоги командных выступлений между классами, школами, районами и областями не подводятся.
Участие в конкурсе платное.

 
«Буслік» конкурс па беларускай мове

КАРОТКІЯ ЗВЕСТКІ І АСНОЎНЫЯ ПРАВІЛЫ
КОНКУРСУ «БУСЛІК»

Конкурс "Буслік" праводзіцца з мэтай развіцця і падтрымкі цікавасці школьнікаў да вывучэння беларускай мовы і мовазнаўства як навукі.
Конкурс узнік па ініцыятыве настаўнікаў беларускай мовы і праводзіцца па правілах усім вядомага міжнароднага матэматычнага конкурсу "Кенгуру". Конкурс арганізуецца Беларускай асацыяцыяй "Конкурс" сумесна з Акадэміяй паслядыпломнай адукацыі пры падтрымцы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.
У адрозненне ад алімпіяд удзельнікамі конкурсу "Буслік" могуць быць усе жадаючыя. Конкурс не прадугледжвае папярэдняга адбору і наступнага выключэння ўдзельнікаў.
Конкурс праводзіцца ў школах, ліцэях, гімназіях, дзе навучаюцца ўдзельнікі, у адзін і той жа дзень, у адзін і той жа час. Работа непасрэдна над заданнем працягваецца роўна 1 гадзіну 15 хвілін. У час выканання задання ўдзельнікам забараняецца карыстацца даведачнай літаратурай, падручнікамі, канспектамі і г.д. Кожны ўдзельнік выконвае заданне самастойна і сумленна.
Удзельнікам конкурсу прапануецца заданне з 30 пытанняў. Кожнае пытанне ўтрымлівае 5 варыянтаў адказу, сярод якіх толькі адзін правільны.
На старце кожны ўдзельнік атрымлівае 30 балаў.
За кожны правільны адказ (у залежнасці ад складанасці пытання) удзельніку залічваецца 3, 4 ці 5 балаў. Няправільны адказ ацэньваецца чвэрцю балаў, прадугледжаных за дадзенае пытанне, і залічваецца са знакам "-" (мінус). Але калі ўдзельнік не дасць адказу, то захавае набраныя раней балы. Складанасць кожнага пытання вызначаецца колькасцю ўдзельнікаў, якія правільна. адказалі на яго. Пераможцы конкурсу вызначаюцца па найбольшай колькасці набраных балаў.
Максімальная колькасць балаў, якую можа набраць удзельнік, - 150.
У конкурсе няма прайграўшых. Незалежна ад выніку, кожны ўдзельнік атрымлівае прыз "для ўсіх". Прадугледжваецца дадатковае ўзнагароджванне ўдзельнікаў, якія паказалі лепшыя вынікі ў сваіх раёнах (гарадах), абласцях, сярод усіх удзельнікаў конкурсу.
Выніковыя пратаколы і прызы ўручаюцца ўдзельнікам конкурсу раённымі (гарадскімі) і школьнымі аргкамітэтамі праз 2-3 месяцы пасля даты правядзення конкурсу.
Вынікі камандных выступленняў класаў, школ, раёнаў і абласцей не падводзяцца.
Конкурс платны.

 

 «Лингвистёнок» – конкурс по иностранным языкам
для учащихся 3-4 классов
(конкурс проводится по английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам)

О конкурсе

Игра-конкурс «Лингвистёнок» проводится с целью развития и поддержки интереса школьников к изучению иностранных языков.
Конкурс родился в Румынии в 2004 году, где проводится под названием «Лингвистическое Кенгуру». С 2006 года стал международным. В мае 2007 года впервые был организован (экспериментально) в Беларуси. Проводится он по правилам популярного у школьников международного математического конкурса «Кенгуру».

В отличие от олимпиад участниками конкурса «Лингвистёнок» могут быть все желающие. Конкурс не предполагает предварительного отбора и последующего отсева участников.
Конкурс проводится в школах, лицеях, гимназиях, где обучаются участники, в один и тот же день, в одно и то же время. Работа непосредственно над заданием продолжается ровно 1 час 15 минут. Во время выполнения задания участникам запрещается пользоваться словарями, справочной литературой, учебниками, конспектами и т.д. Каждый участник выполняет задание самостоятельно.
Участникам конкурса предлагается задание из 30 (для 3-4 классов – из 24) вопросов. Каждый вопрос содержит 5 вариантов ответа, среди которых только один правильный.
На старте каждый участник получает 30 баллов (участники 3-4 классов - 24 балла).
За каждый правильный ответ в зависимости от группы сложности вопроса участнику начисляются 3, 4 или 5 баллов. За каждый неправильный ответ вычитаются соответственно 3/4, 1 или 5/4 балла. За отсутствие ответа баллы не начисляются и не вычитаются. Победители конкурса определяются по наибольшему числу набранных баллов.
Максимальное количество баллов, которое может набрать участник – 150 (в 3-4 классах – 120).
В конкурсе нет проигравших. Независимо от результата каждый участник получает приз «для всех». Предусматривается дополнительное премирование участников, показавших лучшие результаты в своих районах (городах), областях и стране.
Итоговые протоколы и призы вручаются участникам конкурса через районные (городские) и школьные оргкомитеты через 2-3 месяца после даты проведения конкурса.
Итоги командных выступлений между классами, школами, районами и областями не подводятся.
Участие в конкурсе платное.

 
«Журавлик» – конкурс по русскому языку и литературе

для учащихся 3-4 классов

О конкурсе

Игра-конкурс «Журавлик» проводится с целью популяризации русского языка и литературы путем развития и поддержки интереса школьников к их изучению.
Конкурс родился в Беларуси в 2006 году. Проводится он по правилам популярного у школьников международного математического конкурса «Кенгуру».

В отличие от олимпиад участниками конкурса «Журавлик» могут быть все желающие. Конкурс не предполагает предварительного отбора и последующего отсева участников.
Конкурс проводится в школах, лицеях, гимназиях, где обучаются участники, в один и тот же день, в одно и то же время. Работа непосредственно над заданием продолжается ровно 1 час 15 минут. Во время выполнения задания участникам запрещается пользоваться справочной литературой, учебниками, конспектами и т.д. Каждый участник выполняет задание самостоятельно.
Участникам конкурса предлагается задание из 30 (для 3-4 классов – из 24) вопросов. Каждый вопрос содержит 5 вариантов ответа, среди которых только один правильный.
На старте каждый участник получает 30 баллов (участники 3-4 классов - 24 балла).
За каждый правильный ответ в зависимости от сложности вопроса участнику начисляются 3, 4 или 5 баллов. Неправильный ответ оценивается четвертью баллов, предусмотренных за данный вопрос, и засчитывается со знаком «минус», в то время как, не дав ответа, участник сохраняет уже набранные баллы. Сложность вопросов определяется по числу участников, ответивших на них правильно. 10 (8) наиболее лёгких вопросов оцениваются по 3 балла, 10 (8) наиболее трудных вопросов оцениваются по 5 баллов, остальные 10 (8) вопросов оцениваются по 4 балла. Победители конкурса определяются по наибольшему числу набранных баллов.
Максимальное количество баллов, которое может набрать участник – 150 (в 3-4 классах – 120).
В конкурсе нет проигравших. Независимо от результата каждый участник получает приз «для всех». Предусматривается дополнительное премирование участников, показавших лучшие результаты в своих районах (городах), областях и стране.
Итоговые протоколы и призы вручаются участникам конкурса через районные (городские) и школьные оргкомитеты через 2-3 месяца после даты проведения конкурса.
Итоги командных выступлений между классами, школами, районами и областями не подводятся.
Участие в конкурсе платное.

 
«Колосок» природоведческий конкурс
для учащихся 3-10 классов

О конкурсе

Целью проведения природоведческого конкурса "Колосок" является развитие у школьников интереса к естественнонаучным предметам.
Конкурс родился в Украине в 2003 году, в 2004 году начал проводиться в Беларуси. В Республике Беларусь конкурс "Колосок" организован и проводится Белорусской ассоциацией "Конкурс".
Правила конкурса "Колосок" во многом совпадают с правилами международного математического конкурса "Кенгуру". В отличие от олимпиад участниками конкурса "Колосок" могут быть все желающие учащиеся. Конкурс не предполагает предварительного отбора и последующего отсева участников.
Конкурс проводится в школах, лицеях, гимназиях, где обучаются участники, в один и тот же день, в одно и то же время. Работа непосредственно над заданием продолжается ровно 1 час 15 минут. Во время выполнения задания участникам запрещается пользоваться калькуляторами, справочной литературой, учебниками, конспектами и т.д. Каждый участник выполняет задание самостоятельно.
Участникам конкурса предлагается задание из 30 вопросов, разбитых на три тематические группы (в 2010 году – «Изобретения и открытия в науке и технике», «Патенты природы», «Географические открытия») по 10 вопросов в каждой группе. Каждый вопрос содержит 5 вариантов ответа, среди которых только один правильный.
За каждый правильный ответ в зависимости от сложности вопроса участнику начисляются 3, 5 или 8 баллов. Каждая тематическая группа содержит: 4 простых вопроса (по 3 балла), 4 вопроса средней сложности (по 5 баллов) и 2 сложных вопроса (по 8 баллов). За неправильный ответ или за отсутствие ответа баллы не начисляются и не вычитаются. Победители конкурса определяются по наибольшему количеству набранных баллов.
В конкурсе нет проигравших. Независимо от результата каждый участник получает приз "для всех". Предусматривается дополнительное премирование участников, показавших лучшие результаты в своих районах (городах), областях, республике.
Итоговые протоколы и призы вручаются участникам конкурса через районные (городские) и школьные оргкомитеты через 2-3 месяца после конкурса.
Итоги командных выступлений между классами, школами, районами и областями не подводятся.
Конкурс платный.

Все конкурсы проводятся при поддержке Общественного объединения «Белорусская ассоциация «Конкурс» http://www.bakonkurs.org/

ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСЫ
 
«Русский медвежонок» − языкознание для всех
 
«Кенгуру» − международный математический конкурс
Российская страница: http://www.kenguru.sp.ru/
 
«ЭМУ»
Сайт http://cerm.ru/ 
 
Snall − Конкурсы Центра творческих инициатив: олимпиады и конкурсы круглый год.
Страница начальной школы http://www.nic-snail.ru/
 
«Эрудиты Планеты: Онлайн-олимпиада для сметливых»
 
«Умник» Всероссийский детский интернет-фестиваль
Проекты и конкурсы круглый год. Участие командное.
 
«Фактор роста» − дистанционные конкурсы и викторины для школьников
 
ОЧНЫЕ КОНКУРСЫ
 
«Я исследователь» − Российский Конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников. Конкурс является образовательной программой, направленной на развитие интеллектуально-творческого потенциала ребёнка, совершенствование навыков исследовательской деятельности. Сроки проведения: с февраля по июнь ежегодно. (В Конкурсе могут принять участие дети, проживающие в городе Москве и Московской области, других регионах РФ и странах, не имеющих своего регионального представительства. Участниками Конкурса могут стать юные исследователи в возрасте до 11 лет.)
 
«Человек и природа» (ЧИП) − Всероссийский игровой конкурс по естествознанию;новый конкурс проекта ИПО РАО «Продуктивное обучение для всех», продолжает традиции конкурсов «Кенгуру», «КИТ», «Золотое руно» и др.
Конкурс проводится для учащихся 1-10 классов.
Сайт конкурса http://www.konkurs-chip.ru/
 
Конкурс-игра по информатике «Инфознайка – 2010»
Сайт конкурса http://www.infoznaika.ru/
Основная цель конкурса − активизация познавательного интереса школьников 2-11 классов в области информатики и информационно-коммуникационных технологий, повышение мотивации изучения данной предметной области.

 
lb
 
rb
niz_menu_lt niz_menu_rt
меню
niz_menu_lb niz_menu_rb

Copyright © 2008 НИО. Копирование материалов сайта запрещено
Разработка сайта - отдел Интернет-технологий УО "ПГУ" www.psu.by

главная страница карта сайта контакты форум